Zásady ochrany osobních údajů

 • Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Lucia Heverová, IČO 75875217, se sídlem Praha 7 – Bubeneč, Ovenecká 348/36 (dále jen „správce“). Prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
 3. Správce osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých webových stránek na adrese www.luciaheverova.cz (dále jen „webové stránky“). 
 4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

 

 • Shromažďování osobních údajů

 1. Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:
  1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
  2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
  3. informace jako je např. e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
  4. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
  5. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
  6. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
  7. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
  8. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně samotného obsahu a metadat;
  9. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.
 1. Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

 • Účely zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány pro různé účely. Jednotlivými účely se míní následující:
  1. správu našich webových stránek a podnikání;
  2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
  3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
  4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
  5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
  6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
  7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
  8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
  9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
  10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
  11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
  12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
  13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
  14. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); 
  15. plnění smluvního vztahu na základě přihlášky a účasti v soutěži
  16. zobrazování reklam na webových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí.
  17. v případě oprávněného zájmu. Oprávněný zájem znamená účinnou obhajobu v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky po uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely: zamezení podvodům (například v rámci posuzování rizikovosti uzavření smlouvy); přímého marketingu (např. nabízení relevantních služeb a výrobků stávajícím zákazníkům správce); předávání osobních údajů pro vnitřní administrativní účely; oznámení trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost a předání dotčených osobních údajů příslušnému orgánu; a zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný.
  18. plnění dalších zákonných povinností tj. např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
 1. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního jednání, to minimálně pod dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby atp., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy.
 3. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně např. pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti webových stránek.

 

 • Zveřejňování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:
  1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
  2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
  3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 1. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

 

 • Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na naše webové stránky; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

 

 • Změny

 1. Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. 

 

 • Práva subjektu údajů

 1. Jako subjekt máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
  1. právo na přístup k údajům. podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
  2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
  3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
  4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  5. právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 nařízení GDPR;
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
  7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 • Cookies

 1. Zásady používání cookies jsou podrobně specifikovány na odkazu: https://www.luciaheverova.cz/zasady-cookies-eu/

 

 • Předávání do třetích zemí.

 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

 • Informace a otázky

 1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.luciaheverova.cz nebo prostřednictvím e-mailu na hello@luciaheverova.cz, příp. prostřednictvím kontaktního formuláře níže.